Nakladanie . . . NALOŽENÝ
Necenzurovaný spravodajský banner LifeLine Media

Zásady ochrany osobných údajov

A. Úvod

Súkromie návštevníkov našich webových stránok je pre nás veľmi dôležité a zaväzujeme sa ho chrániť. Tieto zásady vysvetľujú, čo urobíme s vašimi osobnými údajmi.

Súhlas s používaním súborov cookie v súlade s podmienkami týchto zásad pri prvej návšteve našej webovej stránky nám umožňuje používať súbory cookie pri každej návšteve našej webovej stránky.

B. Kredit

Tento dokument bol vytvorený pomocou šablóny od SEQ Legal (seqlegal.com)

a upravené spoločnosťou Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Zhromažďovanie osobných údajov

Nasledujúce typy osobných údajov môžu byť zhromažďované, uchovávané a používané:

informácie o vašom počítači vrátane vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie prehliadača a operačného systému;

informácie o vašich návštevách a používaní tejto webovej lokality vrátane zdroja sprostredkovania, dĺžky návštevy, zobrazení stránok a navigačných ciest webovej lokality;

informácie, ako je vaša e-mailová adresa, ktoré zadávate pri registrácii na našej webovej stránke;

informácie, ktoré zadáte pri vytváraní profilu na našej webovej stránke – napríklad vaše meno, profilové obrázky, pohlavie, dátum narodenia, stav vzťahu, záujmy a koníčky, podrobnosti o vzdelaní a podrobnosti o zamestnaní;

informácie, ako je vaše meno a e-mailová adresa, ktoré zadávate, aby ste si mohli nastaviť odber našich e-mailov a/alebo bulletinov;

informácie, ktoré zadávate pri používaní služieb na našej webovej stránke;

informácie, ktoré sa generujú pri používaní našej webovej stránky, vrátane toho, kedy, ako často a za akých okolností ju používate;

informácie týkajúce sa čohokoľvek, čo si zakúpite, služieb, ktoré využívate, alebo transakcií, ktoré vykonáte prostredníctvom našej webovej stránky, čo zahŕňa vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a údaje o kreditnej karte;

informácie, ktoré uverejníte na našej webovej stránke so zámerom ich zverejnenia na internete, vrátane vášho používateľského mena, profilových obrázkov a obsahu vašich príspevkov;

informácie obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám pošlete e-mailom alebo prostredníctvom našej webovej stránky, vrátane jej komunikačného obsahu a metadát;

akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré nám pošlete.

Predtým, ako nám prezradíte osobné údaje inej osoby, musíte získať súhlas tejto osoby so zverejnením a spracovaním týchto osobných údajov v súlade s týmito zásadami

D. Používanie vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky, sa použijú na účely uvedené v týchto zásadách alebo na príslušných stránkach webovej lokality. Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

spravovanie našej webovej stránky a podnikania;

personalizácia našej webovej stránky pre vás;

umožnenie vášho používania služieb dostupných na našej webovej stránke;

zasielanie tovaru zakúpeného prostredníctvom našej webovej stránky;

poskytovanie služieb zakúpených prostredníctvom našej webovej stránky;

posielať vám výpisy, faktúry a upomienky platieb a vyberať od vás platby;

zasielanie nemarketingových obchodných oznámení;

zasielanie e-mailových upozornení, ktoré ste si konkrétne vyžiadali;

zasielanie nášho emailového newsletteru, ak ste o to požiadali (môžete nás kedykoľvek informovať, ak už newsletter nepotrebujete);

zasielanie marketingovej komunikácie týkajúcej sa nášho podnikania alebo podnikania starostlivo vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, poštou alebo, ak ste s tým výslovne súhlasili, e-mailom alebo podobnou technológiou (môžete nás informovať na kedykoľvek, ak už nepotrebujete marketingovú komunikáciu);

poskytovanie štatistických informácií o našich používateľoch tretím stranám (tieto tretie strany však z týchto informácií nebudú môcť identifikovať žiadneho jednotlivého používateľa);

vybavovanie otázok a sťažností, ktoré ste predložili alebo ktoré sa vás týkali v súvislosti s našou webovou stránkou;

udržiavanie našej webovej stránky v bezpečí a predchádzanie podvodom;

overenie súladu s podmienkami používania našej webovej stránky (vrátane sledovania súkromných správ odoslaných prostredníctvom služby súkromných správ našej webovej stránky); a

iné využitie.

Ak odošlete osobné údaje na zverejnenie na našej webovej stránke, zverejníme a inak použijeme tieto informácie v súlade s licenciou, ktorú nám udeľujete.

Vaše nastavenia ochrany osobných údajov možno použiť na obmedzenie zverejňovania vašich informácií na našej webovej lokalite a možno ich upraviť pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov na webovej lokalite.

Bez vášho výslovného súhlasu neposkytneme vaše osobné údaje žiadnej tretej strane na ich priamy marketing ani na marketing akejkoľvek inej tretej strany.

E. Zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť ktorémukoľvek z našich zamestnancov, úradníkov, poisťovateľov, odborných poradcov, agentov, dodávateľov alebo subdodávateľov, ak je to primerane potrebné na účely uvedené v týchto zásadách.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť ktorémukoľvek členovi našej skupiny spoločností (to znamená našim dcérskym spoločnostiam, našej konečnej holdingovej spoločnosti a všetkým jej dcérskym spoločnostiam), ak je to primerane potrebné na účely uvedené v týchto zásadách.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť:

v rozsahu, v akom sme povinní tak urobiť podľa zákona;

v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi súdnymi konaniami;

za účelom stanovenia, výkonu alebo obrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným na účely predchádzania podvodom a zníženia úverového rizika);

kupujúcemu (alebo budúcemu kupujúcemu) akéhokoľvek podniku alebo aktíva, ktoré predávame (alebo uvažujeme); a

akejkoľvek osobe, o ktorej sa odôvodnene domnievame, že môže požiadať súd alebo iný príslušný orgán o sprístupnenie týchto osobných údajov, ak by podľa nášho rozumného názoru takýto súd alebo orgán s primeranou pravdepodobnosťou nariadil sprístupnenie týchto osobných údajov.

S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách NIKDY neposkytneme vaše osobné údaje tretím stranám.

F. Medzinárodné prenosy údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené, spracované a prenesené medzi ktoroukoľvek z krajín, v ktorých pôsobíme, aby sme mohli používať informácie v súlade s týmito zásadami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť prenesené do nasledujúcich krajín, ktoré nemajú zákony na ochranu údajov ekvivalentné tým, ktoré platia v Európskom hospodárskom priestore: Spojené štáty americké, Rusko, Japonsko, Čína a India.

Osobné údaje, ktoré zverejníte na našej webovej stránke alebo odošlete na zverejnenie na našej webovej stránke, môžu byť dostupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu alebo zneužitiu takýchto informácií inými.

Výslovne súhlasíte s prenosmi osobných údajov popísanými v tejto časti F.

G. Uchovávanie osobných údajov

Táto časť G stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť, že budeme dodržiavať naše zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania a vymazania osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nebudú uchovávať dlhšie, ako je potrebné na daný účel alebo účely.

Bez toho, aby bol dotknutý článok G-2, zvyčajne vymažeme osobné údaje spadajúce do kategórií uvedených nižšie v dátume/čase uvedenom nižšie:

osobné údaje budú vymazané do 28 dní

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti G budeme uchovávať dokumenty (vrátane elektronických dokumentov) obsahujúce osobné údaje:

v rozsahu, v akom sme povinní tak urobiť podľa zákona;

ak sa domnievame, že dokumenty môžu byť relevantné pre akékoľvek prebiehajúce alebo budúce súdne konanie; a

za účelom vytvorenia, výkonu alebo obrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným na účely predchádzania podvodom a zníženia úverového rizika).

H. Bezpečnosť vašich osobných údajov

Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme predišli strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať na našich zabezpečených serveroch (chránených heslom a firewallom).

Všetky elektronické finančné transakcie uskutočnené prostredníctvom našej webovej stránky budú chránené šifrovacou technológiou.

Beriete na vedomie, že prenos informácií cez internet je vo svojej podstate neistý a nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov odosielaných cez internet.

Zodpovedáte za utajenie hesla, ktoré používate na prístup na našu webovú stránku; nebudeme od vás žiadať vaše heslo (okrem prípadov, keď sa prihlásite na našu webovú stránku).

I. Zmeny a doplnenia

Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke. Túto stránku by ste mali občas skontrolovať, aby ste sa uistili, že rozumiete akýmkoľvek zmenám v týchto zásadách. O zmenách týchto zásad vás môžeme informovať e-mailom alebo prostredníctvom systému súkromných správ na našej webovej stránke.

J. Vaše práva

Môžete nám dať pokyn, aby sme vám poskytli akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás uchovávame; poskytovanie takýchto informácií bude podliehať nasledujúcim podmienkam:

Poskytnutie príslušného dôkazu o vašej totožnosti.

Osobné údaje, ktoré požadujete, môžeme zadržať v rozsahu povolenom zákonom.

Kedykoľvek nám môžete dať pokyn, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely.

V praxi to znamená, že buď vopred výslovne súhlasíte s používaním vašich osobných údajov na marketingové účely, alebo vám poskytneme možnosť odmietnuť používanie vašich osobných údajov na marketingové účely.

K. Webové stránky tretích strán

Naša webová lokalita obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán a podrobnosti o nich. Nemáme žiadnu kontrolu nad zásadami ochrany osobných údajov a postupmi tretích strán a nezodpovedáme za ne.

L. Aktualizácia informácií

Dajte nám vedieť, či je potrebné opraviť alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré o vás uchovávame.

M. Cookies

Naša stránka používa cookies. Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý webový server odošle do webového prehliadača a prehliadač ho uloží. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač požiada server o stránku. Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ súbory cookie alebo „relačné“ súbory cookie: trvalý súbor cookie bude uložený webovým prehliadačom a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ ho používateľ pred dátumom vypršania platnosti nevymaže; na druhej strane, platnosť súboru cookie relácie vyprší na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený. Súbory cookie zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné údaje, ktoré o vás ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v súboroch cookie a získanými z nich. 

Názvy súborov cookie, ktoré používame na našej webovej stránke, a účely, na ktoré sa používajú, sú uvedené nižšie:

na našej webovej stránke používame Google Analytics a Adwords na rozpoznanie počítača, keď používateľ navštívi webovú stránku / sledovanie používateľov pri prechádzaní webovej stránky / umožnenie používania nákupného košíka na webovej stránke / zlepšenie použiteľnosti webovej stránky / analyzovanie používania webovej stránky / spravovať webovú stránku / predchádzať podvodom a zlepšovať bezpečnosť webovej stránky / personalizovať webovú stránku pre každého používateľa / cieliť reklamy, ktoré môžu konkrétne zaujímať konkrétnych používateľov / popisovať účel (účely)};

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijímanie súborov cookie – napríklad:

v programe Internet Explorer (verzia 10) môžete blokovať súbory cookie pomocou nastavení prepisovania spracovania súborov cookie, ktoré sú k dispozícii po kliknutí na „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Ochrana osobných údajov“ a potom na „Rozšírené“;

vo Firefoxe (verzia 24) môžete zablokovať všetky súbory cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Ochrana osobných údajov“, výberom možnosti „Použiť vlastné nastavenia pre históriu“ z rozbaľovacej ponuky a zrušením začiarknutia políčka „Prijať súbory cookie zo stránok“; a

v prehliadači Chrome (verzia 29) môžete zablokovať všetky súbory cookie tak, že vstúpite do ponuky „Prispôsobiť a ovládať“ a kliknete na „Nastavenia“, „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a „Nastavenia obsahu“ a potom vyberiete možnosť „Blokovať webovým stránkam nastavenie akýchkoľvek údajov “ pod nadpisom „Cookies“.

Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak zablokujete cookies, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Súbory cookie už uložené vo vašom počítači môžete vymazať – napríklad:

v prehliadači Internet Explorer (verzia 10) musíte súbory cookie odstrániť ručne (návod na to nájdete na http://support.microsoft.com/kb/278835 );

vo Firefoxe (verzia 24) môžete súbory cookie vymazať kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobných údajov“, potom výberom možnosti „Použiť vlastné nastavenia pre históriu“, kliknutím na „Zobraziť súbory cookie“ a kliknutím na „Odstrániť všetky súbory cookie“ ; a

v prehliadači Chrome (verzia 29) môžete vymazať všetky súbory cookie tak, že vstúpite do ponuky „Prispôsobiť a ovládať“ a kliknete na „Nastavenia“, „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a „Vymazať údaje prehliadania“ a potom vyberiete možnosť „Odstrániť súbory cookie a iné stránky“. a údaje doplnkov“ pred kliknutím na „Vymazať údaje prehliadania“.

Odstránenie súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov, ak máte otázky alebo ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese Richard@lifeline.news, telefonicky na čísle +44 7875 972892 alebo poštou pomocou údajov uvedených nižšie:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77 Old Wyche Road, Malvern, Worcestershire, WR14 4EP, Spojené kráľovstvo.

Politika

Najnovšie necenzurované správy a konzervatívne názory v USA, Spojenom kráľovstve a globálnej politike.

získať najnovšie

firmy

Skutočné a necenzurované obchodné správy z celého sveta.

získať najnovšie

Financie

Alternatívne finančné správy s necenzurovanými faktami a nezaujatými názormi.

získať najnovšie

zákon

Hĺbková právna analýza najnovších procesov a kriminálnych príbehov z celého sveta.

získať najnovšie